Przejdź do menu Przejdź do treści

Bezpieczeństwo narodowe 2023/2024

Studia stacjonarne I stopnia

System polityczny RP

Współczesne systemy polityczne

Socjologia ogólna

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa

Przemiany polityczne w Polsce w XX i XXI wieku

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Komunikacja interpersonalna

Administracja publiczna i prawo administracyjne

Historia wojen i wojskowości

Organizacja i zarządzanie

Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą

procesy integracyjne a bezpieczeństwo państw

Bezpieczeństwo polityczne

System polityczny RP

Współczesne konflikty zbrojne

Patologie społeczne

Podstawy kryminologii i kryminalistyki

Strategia bezpieczeństwa RP

Postępowanie karne i w sprawach wykroczeń

Współczesny terroryzm

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Administracja publiczna

Kurs fakultatywny-Militaryzacja przestrzeni kosmicznej

Kurs fakultatywny- Podstawy dydaktyki w naukach o bezpieczeństwie

Kurs fakultatywny- Angielski w naukach o bezpieczeństwie

Kurs fakultatywny-Konsekwencje katastrof antropogenicznych

Historia wojen i wojskowości

Metody badań społecznych w naukach o bezpieczeństwie

System bezpieczeństwa RP

Zagrożenia bezpieczeństwa państwa

Myśl strategiczna i wojskowa

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Problemy egzystencjalne współczesnego człowieka

Służby specjalne w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa

Kurs fakultatywny- Konflikty i zbrojenia morskie po 1945 r.

Kurs fakultatywny- Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Edukacja wobec wyzwań i zagrożeń

Bezpieczeństwo informacji niejawnych i danych osobowych

Podstawy negocjacji i mediacji

Współczesne zagrożenia personalne

Kurs fakultatywny-Problemy i zagrożenia w tekstach i muzyce rockowej w XX i XXI wieku

Kurs fakultatywny- Znaczenie zwalczania korupcji dla bezpieczeństwa państwa

Kurs fakultatywny- Bezpieczeństwo energetyczne przyszłości

Kurs fakultatywny- Współczesny narodowy radykalizm w Polsce

Kurs fakultatywny- Wybrane problemy bezpieczeństwa społecznego w Polsce

Obrona cywilna

Bezpieczeństwo ekologiczne

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Ochrona przed BMR

Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych

Kurs fakultatywny- Działania nieregularne i niekonwencjonalne w obronie narodowej Polski

Kurs fakultatywny- Bezpieczeństwo energetyczne Polski w XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem gazu ziemnego

Kurs fakultatywny- Wojny przyszłości

Kurs fakultatywny- Sztuczna inteligencja a bezpieczeństwo

Kurs fakultatywny- Społeczeństwo obywatelskie w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego

Kurs fakultatywny- Profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 


 

Studia stacjonarne II stopnia

Obrona narodowa

Bezpieczeństwo kulturowe

Filozofia bezpieczeństwa

Metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie

System bezpieczeństwa wewnętrznego

Edukacja dla bezpieczeństwa

Polityczno-ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa

Teoria bezpieczeństwa

Propedeutyka nauk społecznych

Wykład monograficzny

 

Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa państwa

Wybrane problemy psychologii społecznej

Cyberbezpieczeństwo

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Zdrowie publiczne

Specjalność: Bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja publiczna

Organy i służby właściwe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

System ochrony granicy państwowej

Instytucje nadzoru i kontroli państwowej

Administracja bezpieczeństwa informacji

Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

 Diagnoza i profilaktyka bezpieczeństwa

Przestępczość zorganizowana

Wybrane problemy psychologii klinicznej

Armia w państwie demokratycznym

Pierwsza pomoc przedmedyczna z elementami ratownictwa medycznego

Międzynarodowe Prawo Humanitarne

Zasady naboru do służby

Specjalność: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Administracja państwowa

Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

System ratowniczo-gaśniczy RP

Zarządzanie ryzykiem

Bezpieczeństwo surowcowe państwa

Specjalność: Bezpieczeństwo informacyjne

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu informacyjnemu

Techniki manipulacji informacją

Służby analityczno-informacyjne

Wywiad i kontrwywiad

Międzynarodowe bezpieczeństwo informacyjne

 

Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa

Służby specjalne w państwie demokratycznym

Zagrożenia i wyzwania współczesnego świata

Specjalność: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Policja w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego

Ochrona infrastruktury krytycznej państwa

Media w sytuacjach kryzysowych

Specjalność: Bezpieczeństwo informacyjne

Manipulowanie informacją w mediach elementem wojny hybrydowej

Techniki infobrokerskie

Edukacja dla bezpieczeństwa w sieci

System cyberbezpieczeństwa

Ideologiczne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego

 

 

Studia niestacjonarne I stopnia

Nauka o państwie i polityce

Geografia polityczna i ekonomiczna

Podstawy prawoznawstwa

Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa

Współczesne stosunki międzynarodowe

Wstęp do bezpieczeństwa państwa

Technologie informacyjne

Bezpieczeństwo państwa w historii myśli politycznej

Bezpieczeństwo społeczne

System bezpieczeństwa lokalnego

Planowanie przestrzenne narzędziem dla bezpieczeństwa regionu

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Edukacja wobec wyzwań i zagrożeń

Bezpieczeństwo informacji niejawnych i danych osobowych

Podstawy negocjacji i mediacji

Współczesne zagrożenia personalne

Kurs fakultatywny- Dzieje państwowości Polskiej

Kurs fakultatywny- Wojna w Ukrainie

Kurs fakultatywny- Współczesny narodowy radykalizm w Polsce

Kurs fakultatywny- Odporność wobec zmian klimatu-adaptacja i mitygacja

 

 

Studia niestacjonarne II stopnia

Obrona narodowa

Bezpieczeństwo kulturowe

Filozofia bezpieczeństwa

Metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie

System bezpieczeństwa narodowego

Edukacja dla bezpieczeństwa

Polityczno-ekonomiczny wymiar sprawiedliwości

Teoria bezpieczeństwa

Propedeutyka nauk społecznych

Wykład monograficzny

 

Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa państwa

Wybrane problemy psychologii społecznej

Cyberbezpieczeństwo

Zarzadzanie kryzysowe i ochrona ludności

Zdrowie publiczne

Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością

Strategie bezpieczeństwa wybranych państw

Analizy przestrzenne w bezpieczeństwie

Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem

Nowoczesna technika wojskowa

Militarne aspekty bezpieczeństwa

Specjalność: Bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja publiczna

Organy i służby właściwe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

System ochrony granicy państwowej

Instytucje nadzoru i kontroli państwowej

Administracja bezpieczeństwa informacji

Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Specjalność: Bezpieczeństwo militarne

Konflikty zbrojne i zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego

 Najnowsza technologia w służbie sił zbrojnych

Współczesne wojska lądowe

Współczesne doktryny militarne

Polska polityka zagraniczna i obronna na przestrzeni dziejów

 

Diagnoza i profilaktyka bezpieczeństwa

Przestępczość zorganizowana

Wybrane problemy psychologii klinicznej

Armia w państwie demokratycznym

Pierwsza pomoc przedmedyczna z elementami ratownictwa medycznego

Międzynarodowe prawo humanitarne

Zasady naboru do służby

Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością

Wojny nowej generacji

Prognoza rozwoju środowiska bezpieczeństwa

Nowe technologie w bezpieczeństwie

Public relations w instytucjach bezpieczeństwa państwa

Systemy obronne wybranych państw

Specjalność: Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym i wychowaniem fizycznym

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa i przysposobienia obronnego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej A

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Pedeutologia

Specjalistyczne przygotowanie fizyczne z elementami metodyki A

Specjalność: Bezpieczeństwo informacyjne

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu informacyjnemu

Techniki manipulacji informacją

Służby analityczno-informacyjne

Wywiad i kontrwywiad

Międzynarodowe bezpieczeństwo informacyjne

Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa

Służby specjalne w państwie demokratycznym

Zagrożenia i wyzwania współczesnego świata

Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością

Strategia preparacyjna i operacyjna bezpieczeństwa państwa

Gotowość obronna RP

Kultura informacyjna w bezpieczeństwie

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa państwa

Specjalność: Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym i wychowaniem fizycznym

Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa i przysposobienia obronnego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej B

Technologie informacyjne w pracy nauczyciela

Konstruowanie programu wychowawczo- profilaktycznego w szkole

Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela

Emisja głosu

Specjalistyczne przygotowanie fizyczne z elementami metodyki B

Przysposobienie obronne

Specjalność: Bezpieczeństwo informacyjne

Manipulowanie informacją w mediach elementem wojny hybrydowej

Techniki infobrokerskie

Edukacja dla bezpieczeństwa w sieci

System cyberbezpieczeństwa

Ideologiczne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego