Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania

ZADANIA BADAWCZE REALIZOWANE W JEDNOSTCE:

 

Zadanie badawcze: Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego jako priorytetu funkcjonowania państwa

Kierownik zadania: prof. zw. dr hab. Olga Wasiuta

Cel realizacji: Celem badań jest dokonanie analizy i syntezy wybranych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa publicznego w aspekcie funkcjonowania państwa polskiego.

Planowane efekty naukowe:

 • Efektem badań jest włączenie się do dyskursu naukowego poprzez przedstawienie wyników własnych badań podczas udziału w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz monografiach, publikacjach w punktowanych czasopismach i rozdziałach w monografiach.
 • Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej dotyczącej ogólnie rozumianego bezpieczeństwa 15-16 maja 2019 r. wspólnie z Lwowskim Uniwersytetm Narodowym im. I.Franki.

 

Badania własne:

 • Wojna informacyjna Rosji przeciwko państwom Europy Środkowo-Wschodniej (prof. O.Wasiuta) Celem badania jest analiza wojny informacyjnej Rosji przeciwko państwom Europy Środkowo-Wschodniej, rezultatem czego będzie przygotowanie cyklu artykułów, poświęconych danej problematyce; Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej dotyczącej bezpieczeństwa informacyjnego w maju 2019 r. wspólnie ze Wschodnioeuropejskim Narodowym Uniwersytetem im. Lesi Ukrainky (Łuck); Przygotowanie do wydania Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego.
 • Tożsamość, etniczność, narodowość w globalizującym się świecie (dr P. Mazur);
 • Organizacje pozarządowe jako element systemu bezpieczeństwa Unii Europejskiej (dr P. Wywiał);
 • Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego RP w opinii studentów uczelni
  małopolskich (dr M. Pietrzyk).

 

Badania własne:

 • Zagrożenia związane z występowaniem zjawiska sekstingu w komunikacji młodych ludzi (dr hab. M. Bereźnicka). – oddane do recenzji dwa artykuły.
 • Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa społecznego (dr E. Włodarczyk).

 

Zadanie badawcze: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym

Kierownik zadania: Dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP

Badania własne:

 • Kultura informacyjna komponentem kultury bezpieczeństwa w społeczeństwie demokratycznym (prof. H. Batorowska);
 • Nowa kultura uczenia się w cyfrowym świecie (środowisko uczenia się – analiza) (dr E. Musiał; badanie ma stać się podstawą postępowania habilitacyjnego wnioskodawcy.
 • Analizy przestrzenne na potrzeby zagadnień bezpieczeństwa informacyjnego oraz przestępczości (dr Agnieszka Polończyk; planowane przeprowadzenie badań oraz publikacje w czasopismach naukowych).
 • Bezpieczeństwo informacyjne w środowisku Internetu – Personal Information Management jako element bezpieczeństwa informacyjnego (mgr Motylińska).
 • Klepka R., Medialne wymiary socjalizacji politycznej, Celem badań było określenie roli, jaką odgrywają media w socjalizacji Badania rozpoczęły się pracami przeglądowymi, następnie analizą wybranego materiału empirycznego oraz w dalszej kolejności pracami podsumowującymi, których efektem będzie powstanie monografii.
 • Musiał E., Nowa kultura uczenia się w cyfrowym świecie (środowisko uczenia się –
  analiza)
  (Cel realizacji: opracowanie spójnej koncepcji edukacyjnej budowania nowego środowiska uczenia się, będącego elementem nowej kultury uczenia się;
  planowane efekty naukowe: poszerzenie dorobku naukowego w celu uzyskania w przyszłości awansu naukowego; planowane efekty praktyczne: publikacje, wystąpienia na konferencjach, opracowanie wstępnej części empirycznej własnej monografii);

 

Temat badawczy: Samorządy w systemie bezpieczeństwa. 20 lat doświadczeń budowania
bezpieczeństwa społeczności lokalnych
(dr hab. prof. UP Janusz Ropski, dr Sanetra- Półgrabi).

Sądeczan preferencje wyborcze na przykładzie wyborów samorządowych na prezydenta miasta Nowego Sącza w 2018 roku. Nowy Sącz 13 – 15 października 2018 roku (dr M. Poręba).

Cel realizacji: Celem projektu ma być monografia z artykułami pracowników  i doktorantów Instytutu Politologii, Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz zewnętrznych uczestników konferencji, która odbędzie się 20 kwietnia br. pt. Samorządy w systemie bezpieczeństwa. 20 lat doświadczeń budowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Planowane efekty praktyczne: Monografia ma składać się z kilku części, każda poświęcona będzie innemu aspektowi bezpieczeństwa, tj. publicznemu, ekologicznemu, społecznemu, ekonomicznemu i kulturowemu w perspektywie lokalnej. Obecnie są przygotowane dwie części.

 

Temat badawczy: Poziom bezpieczeństwa lokalnego w powiatach i gminach pogranicza polsko-słowackiego (dr Sabina Sanetra-Półgrabi).

Cel realizacji: Określenie charakteru zagrożeń występujących na pograniczu południowym Polski, stanu bezpieczeństwa oraz jego poczucia przez mieszkańców gmin i powiatów zlokalizowanych w pasie przygranicznym. Opracowanie kluczowych definicji, ukazanie skali zagrożeń, przygotowanie artykułów poświęconych wyżej wymienionej tematyce.

Planowane efekty praktyczne: Cykl artykułów poświęconych złożonym problemom bezpieczeństwa w przestrzeni pogranicza, w tym aspektom: bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa ekologicznego i kulturowego oraz oceny działalności służb, inspekcji, straży i organizacji pozarządowych w systemie bezpieczeństwa.

 

 

Badania własne:

 • Analiza i ocena współpracy Policji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego – wymiar krajowy (dr hab. Janusz FALECKI, prof. UP).

Cel realizacji:

 • Głównym celem naukowym proponowanego tematu badawczego jest poznanie wiedzy młodzieży akademickiej na temat współczesnych zagrożeń oraz możliwości ich występowania w życiu gospodarczym
  i środowisku społecznym.
 • Głównym celem opracowania jest ukazanie lokalnego wymiaru bezpieczeństwa, a zwłaszcza prześledzenie aspektu podmiotowego i przedmiotowego pojęcia. Chodzi o    ukazanie złożoności zagrożeń, ich skali, stopnia ich uświadomienia przez społeczność lokalną i jej poszczególne grupy, a także ukazanie rozwiązań instytucjonalnych,  procedur i konkretnych rozwiązań wypracowanych przez odpowiednie służby oraz  jednostki samorządu terytorialnego, mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom.

 

Tematy badawcze: Porty Wojenne Flotylli Wiślanej 1918-1926 (dr hab.Tomasz Skrzyński porf. UP)

Cel realizacji: Opisanie funkcjonowania, znaczenia portów wojennych Flotylli Wiślanej ze szczególnym uwzględnieniem Torunia i Modlina.

Planowane efekty praktyczne: opracowanie i opublikowanie monografii i 3 artykułów

 

Tematy badawcze: Wzrost znaczenia gazu ziemnego w gospodarce na przykładzie Polski – szanse i zagrożenia (dr hab. Tomasz Skrzyński prof. UP).

Cel realizacji: konsultacja językowa anglojęzycznego artykułu poświęconego bezpieczeństwu energetycznemu.

Planowane efekty praktyczne:: T. Skrzyński, In the face of the rising importance of natural gas to the Polish economy Methods of limiting dependence on Russia-controlled supplies, „Public Governance”