Przejdź do menu Przejdź do treści

Procedury antyplagiatowe

Procedura ANTYPLAGIATOWA

Najważniejsze etapy „Procedury antyplagiatowej” (pełny tekst dostępny Tutaj):

1. Procedura antyplagiatowa określa tryb i zasady postępowania antyplagiatowego obowiązującego w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

2. Postępowanie antyplagiatowe dotyczy wszystkich prac dyplomowych składanych w Uczelni: doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz końcowych na studiach podyplomowych, zwanych dalej pracą. Celem tego postępowania jest weryfikacja samodzielności i oryginalności pracy.

3. Jedynym obowiązującym systemem informatycznym służącym do przeprowadzania procedury antyplagłatowej jest Jednolity System Antyplagiatowy (zwany dalej: „JSA”). JSA dostępny jest pod adresem https://jsa.opi.org.pl 

4. Sprawdzaniem prac dyplomowych w JSA zajmują się promotorzy prac dyplomowych.

5. Dyplomant musi wyrazić pisemną zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej – Załącznik nr 1. Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem studenta do egzaminu dyplomowego.

6. Dyplomant składa u promotora na trzy tygodnie przed terminem obrony wypełniony Załącznik nr 1 oraz pracę na płycie CD lub DVD w formacie DOC, DOCX, ODT, RTF. Płyta i koperta, do której należy włożyć płytę z pracą, winny być podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem kierunku oraz stopnia studiów, w przypadku doktorantów — imieniem, nazwiskiem i nazwą studiów doktoranckich, a w przypadku studiów podyplomowych – imieniem, nazwiskiem i nazwą studiów /podyplomowych.

7. Procedurę antyplagiatową przeprowadza się w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia pracy.

8. Wygenerowany przez JSA skrócony raport podobieństwa wraz z Załącznikiem nr 2 student odbiera osobiście i dołącza do dokumentacji składanej w dziekanacie zgodnie z procedurą dyplomowania opisaną w Regulaminie studiów. W przypadku stwierdzenia przez promotora na podstawie raportu plagiatu lub podejrzenia jego popełnienia dyplomant nie otrzymuje Załącznika nr 2, który zostaje przekazany kierownictwu jednostki naukowo-dydaktycznej a promotor przeprowadzający kontrolę postępuje zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 10.

9. Praca zostaje poddana dodatkowej kontroli w zakresie występowania nieuprawnionych zapożyczeń, jeśli chociaż jeden ze współczynników podobieństwa przekracza górną granicę lub gdy zachodzi podejrzenie o dokonanie zabiegów zmierzających do oszukania systemu antyplagiatowego, np. przez podmianę liter na podobnie wyglądające znaki obcych alfabetów. O konieczności przeprowadzenia dodatkowej kontroli promotor przeprowadzający kontrolę zawiadamia kierownictwo odpowiedniej jednostki naukowo-dydaktycznej.

10. Dodatkowej kontroli antyplagiatowej -—w sytuacji o której mowa w punkcie 9 dokonuje obligatoryjnie dyrektor/kierownik jednostki naukowo-dydaktycznej, któremu niezwłocznie przekazuje się Załącznik nr 2 i pełny raport podobieństwa, w terminie pięciu dni roboczych od momentu wygenerowania raportu podobieństwa. Po przeprowadzonej dodatkowej kontroli kierownik wypełnia Załącznik nr 3 który dołącza się do dokumentacji dyplomowania wraz z Załącznikiem nr 2.

11. O fakcie uznania pracy za niesamodzielną dyrektor/kierownik jednostki naukowo-dydaktycznej powiadamia na piśmie dyplomanta (Załącznik nr 4), któremu za pośrednictwem dyrektora przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania (Załącznik nr 5) do dziekana odpowiedniego wydziału w terminie trzech dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia.

12. Odwołanie, o którym mowa w punkcie 11, winno być rozpatrzone w terminie pięciu dni roboczych od dnia jego złożenia.

13. Jeśli w wyniku dodatkowej kontroli antyplagiatowej okaże się, że praca jest plagiatem, a odwołanie złożone przez dyplomanta będzie nieuzasadnione, nie zostaje ona dopuszczona do obrony. W takiej sytuacji Rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i w przypadku ostatecznego potwierdzenia zarzutu popełnienia przez dyplomanta plagiatu postępowanie dyscyplinarne, zgodnie z art. 287 oraz art. 308-320 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2018 poz. 1668)

14. W ciągu dwóch tygodni po odbytej obronie dziekanat przekazuje pracę w wersji elektronicznej do odpowiedniej jednostka naukowo-dydaktycznej, która niezwłocznie wprowadza pracę do uczelnianego repozytorium prac (bazy prac).

15. W wyjątkowych wypadkach (np. z uwagi na wymogi obronności kraju czy bezpieczeństwo publiczne) praca może zostać zastrzeżona i wyłączona z procedury antyplagiatowej. Stosowny wniosek w tej sprawie promotor kieruje do dziekana danego wydziału. Aby zapobiec upowszechnieniu, zastrzeżonej pracy nie włącza się do uczelnianej bazy prac.

16. W trosce o podnoszenie jakości kształcenia raporty podobieństwa dotyczące prac powstających w określonych jednostkach naukowo-dydaktycznych winny być poddawane corocznej ocenie przez rady tych jednostek, a wnioski z analizy przedstawione kierunkowym i wydziałowym zespołom ds. jakości kształcenia najistotniejsze uwagi przekazuje senackiej komisji ds. jakości kształcenia oraz prorektorowi ds. kształcenia.

Załączniki procedury antyplagiatowej:

  • Załącznik nr 1 – Zgoda dyplomanta na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej.
  • Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o wynikach sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym
  • Załącznik nr 3 – Decyzja promotora po przeprowadzeniu dodatkowej kontroli antyplagiatowej pracy dyplomowej
  • Załącznik nr 4 – Zawiadomienie dyplomanta przez dyrekcję jednostki o stwierdzeniu niesamodzielności pracy.
  • Załącznik nr 5 – Wzór odwołania składanego przez dyplomanta do dziekana wydziału.