Przejdź do menu Przejdź do treści

Ochrona Ludności i Obrona Cywilna

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Co to za studia?

Studia mają na celu uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Poznania zasad działania instytucji odpowiedzialnych za ochronę ludności we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego a także koncepcje bezpieczeństwa społecznego. Nastawione są też na praktyczne umiejętności planowania, reagowania i działania w zespole w czasie kryzysu oraz udzielania fachowej pomocy przedmedycznej poszkodowanym. Doskonalą kompetencje komunikowania się z otoczeniem, budowania relacji i organizacji działań prospołecznych i przedsiębiorczych wzmacniających odporność społeczności lokalnych na potencjalne kryzysy.

Kim mogę zostać po studiach?

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla. W szeroko pojętych służbach mundurowych i ratowniczych, jak: państwowe służby ratownicze (np. Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne), organizacje ratownicze i humanitarne o charakterze społecznym (m.in. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż), służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. Siły Zbrojne RP, Służba Ochrony Państwa, Policja). Ponadto w sektorze prywatnym: przedsiębiorstwach produkcyjnych działających w zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu, przedsiębiorstwach usługowych (np. ochrony osób i mienia), w szczególności w obszarze transportu i komunikacji oraz organizacji imprez masowych w dziale odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i zapobieganie sytuacjom kryzysowym.

Jak się dostać?

Nowa matura: wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).
Stara matura: konkurs świadectw – średnia wszystkich ocen z języka polskiego oraz z wiedzy o społeczeństwie zapisanych na świadectwie dojrzałości.

Studia stacjonarne I stopnia

https://usosirk.up.krakow.pl/pl/offer/2024_2025_Z_I_1/programme/OLO-SL6/?from=field:OLO

Studia niestacjonarne I stopnia

https://usosirk.up.krakow.pl/pl/offer/2024_2025_Z_I_1/programme/OLO-NL6/?from=field:OLO