Przejdź do menu Przejdź do treści

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate”

Czasopismo Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate” ISSN 2657-8549 ma wieloletnie tradycje związane z kształceniem w zakresie wychowania obronnego, które rozpoczęło się w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w latach 70. XX wieku. Periodyk kilkukrotnie zmieniał swój tytuł. Obecnie czasopismo ma postać półrocznika wydawanego przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate” stanowi forum prezentacji wyników badań, wymiany refleksji oraz dyskusji obejmującej teorię i praktykę odnoszącą się do szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Zapraszamy do współpracy i publikacji na łamach naszego pisma wszystkich zajmujących się zagadnieniami z zakresu nauk o bezpieczeństwie, obronności, polityki, ale także historii, socjologii, pedagogiki i innych związanych z badaniami odnoszącymi się do bezpieczeństwa. W czasopiśmie publikowane są artykuły, recenzje i komunikaty autorów z całej Polski i zagranicy. Za sprawą dostępu online periodyk dociera do wszystkich ośrodków akademickich, instytucji i osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Wszystkie publikacje i materiały zamieszczone w czasopiśmie są recenzowane. Ich streszczenia oraz słowa kluczowe tłumaczone są na język angielski. Przy czasopiśmie działa Rada Naukowa złożona z wybitnych specjalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa z kraju ze świata.

Swoim zakresem tematycznym „Annales” obejmuje problematykę z zakresu m. in. bezpieczeństwa i obronności, w szczególności teorii bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa, historii i współczesności konfliktów zbrojnych, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, edukacji dla bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa medialnego i informacyjnego.

Czasopismo „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List (Index Copernicus)

Deklaracja dotycząca wersji pierwotnej: wersja pierwotna wszystkich numerów czasopisma naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” to wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej czasopisma.

Strona czasopisma: studiadesecuritate.up.krakow.pl