Przejdź do menu Przejdź do treści

Bezpieczeństwo Narodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Co to za studia?

Bezpieczeństwo narodowe to niezwykle wszechstronny kierunek. Studia pozwalają absolwentowi na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania systemem bezpieczeństwa państwa, podstaw prawnych procedur dotyczących bezpieczeństwa, ale także podmiotów właściwych w sferze bezpieczeństwa państwa, zadań administracji publicznej, problematyki zarządzania kryzysowego szeroko pojmowanej tematyki bezpieczeństwa na poziomie sektorowym oraz różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.

Czego można się nauczyć?

Przyszli absolwenci kierunku uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych funkcji w instytucjach sektora publicznego i prywatnego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Absolwenci posiadają umiejętność podejmowania decyzji wraz z przewidywaniem ich skutków, co predestynuje ich do rozpoczęcia służby/pracy w służbach mundurowych. Kierunek stanowi też interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania ryzykiem, sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom gospodarczym.

Kim mogę zostać po studiach?

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy: w organizacjach rządowych i pozarządowych, których działalność obejmuje sferę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego; w szeroko pojętych służbach mundurowych (takich jak: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa czy Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej); w Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej oraz na stanowiskach w placówkach straży miejskiej lub gminnej. Absolwenci mogą również podjąć zatrudnienie w administracji publicznej różnego szczebla w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem narodowym; w szeroko pojętych środkach masowego przekazu;
w ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa; w zespołach reagowania kryzysowego. Absolwenci bezpieczeństwa narodowego są poszukiwani także przez różne podmioty gospodarcze. Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa to także solidna podstawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie ochrony osób i mienia, usług detektywistycznych oraz doradztwa w kwestiach bezpieczeństwa.
Absolwent studiów II stopnia w specjalności Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym i wychowaniem fizycznym
w połączeniu ze studiami pierwszego stopnia o specjalności nauczycielskiej obejmującej wychowanie fizyczne nabywa uprawnienia do nauczania przedmiotów Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym oraz nauczania wychowania fizycznego.

Jak się dostać?

Nowa matura: wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.
Stara matura: konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości
z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
Studia II stopnia: na podstawie listy rankingowej ocen średnich studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

https://usosirk.up.krakow.pl/pl/offer/2024_2025_Z_I_1/field/BEN/

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

https://usosirk.up.krakow.pl/pl/offer/2024_2025_Z_2_1/field/BEN/