Przejdź do menu Przejdź do treści

Bezpieczeństwo Międzynarodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Co to za studia?

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, potwierdzony stosownym dyplomem oraz znajomość języka angielskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Kierunek ten odpowiada na zapotrzebowanie dostosowania kształcenia intelektualnych elit do warunków w zmiennym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa oraz układzie sił geopolitycznych na świecie.

Czego można się nauczyć?

Absolwent kierunku uzyska wiedzę odnoszącą się do zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego z uwzględnieniem problemów społeczno-politycznych. Będzie znał zasady funkcjonowania głównych organizacji międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem. Będzie znał zagadnienia szczegółowe z dziedziny zagrożeń militarnych, demograficznych, geopolitycznych, energetycznych i ekonomicznych na poziomie regionalnym, jak i globalnym. Absolwent kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe będzie przygotowany do: podejmowania sprawnej komunikacji społecznej i politycznej, tworzenia oryginalnych rozwiązań analitycznych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego.

Kim mogę zostać po studiach?

Studia kształcą specjalistów bezpieczeństwa międzynarodowego
ze szczególnym uwzględnieniem zdolności analitycznych i prognostycznych. Przygotowują specjalistów do podjęcia pracy w: instytucjach międzynarodowych, organach administracji państwowej; w tym w resorcie spraw zagranicznych, wewnętrznych, obrony narodowej, organizacjach pozarządowych i komórkach organizacyjnych zajmujących się współpracą międzynarodową sił zbrojnych, policji, służb granicznych, służb specjalnych, podmiotów ochrony ludności, prywatnych agencjach specjalizujących się w zapewnianiu bezpieczeństwa jednostkowego.

Jak się dostać?

Nowa matura: wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.
Stara matura: konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Studia stacjonarne I stopnia

https://usosirk.up.krakow.pl/pl/offer/2024_2025_Z_I_1/programme/BEM-SL6/?from=field:BEM

Studia niestacjonarne I stopnia

https://usosirk.up.krakow.pl/pl/offer/2024_2025_Z_I_1/programme/BEM-NL6/?from=field:BEM